DOKUMENTY A ÚŘEDNÍ LISTINY ŠKOLY

 

Zákon č. 561/2004 Sb. - Školský zákon

Vyhláška č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání

Zřizovací listina + dodatek

Školní řád

 

Organizace školního roku 2018/2019

Vyhlášení soutěží ZUŠ ve školním roce 2018/2019

 

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV)

Školní vzdělávací program (ŠVP)

 

Inspekční zpráva 2017

Inspekční zpráva 2004

Inspekční zpráva 1999